Årsmelding for Frelsesarmeens Historiske Selskap

Årsmelding for arbeidsåret 2012 – 2013

Styret:
Frelsesarmeens Historiske Selskap (heretter: Selskapet) hadde sitt første ordinære årsmøte lørdag 23. juni 2012 på Oslo Kristne Senter i forbindelse med Frelsesarmeens årskongress. 9 medlemmer møtte.

Årsmøtet valgte følgende styre:
Styreleder:
Per Arne Krumsvik, Askim korps
Styremedlemmer:
Rune Isegran, Moss korps, Emil Skartveit, Lillestrøm korps, Synneva Vestheim, Templet korps, Nils-Petter Enstad, Askim korps.
Varamedlemmer:
Turid Formo, Nedre Eiker korps og Marta Maria Espeseth, Gol korps.

Styret har hatt 6 møter i løpet av arbeidsåret og behandlet 31 saker.

Jostein Nielsen og senere Jan Risan har møtt i styremøtene som observatør for Ressurssenteret Jeløy med tale – og forslagsrett i møtene.

Medlemmer:

Selskapet har 2013 121 medlemmer pr. 30. september.

Aktiviteter:
Historiske vandringer
Selskapet har gjennomført to «historiske vandringer» i løpet av arbeidsåret.
Den første var en vandring på Oslos østkant. Denne ble gjennomført 27. oktober 2012, og samlet et 20-tall deltakere i fint høstvær. Guide var Rune Isegran. Etter vandringen ble det invitert til miniseminar og boklansering i «Oasen», Lakkegata 15 (se mer under «Publikasjoner»).
Den andre vandringen ble arrangert onsdag 26. juni 2013 på Vestre Gravlund i Oslo. Temaet for vandringen var «Frelsesarmeens krigergraver». Til tross for øsende regn, samlet vandringen et 30-tall deltakere, og interessen og engasjementet var stort. Guide ved denne vandringen var Nils-Petter Enstad.

Seminar
I forlengelsen av den historiske vandringen på Oslo øst, ble det holdt et miniseminar i «Oasen». Det var innlegg ved Hallgeir Elstad, Anne Christiansen, Gudrun Lydholm, Jostein Nielsen og Nils-Petter Enstad. Seminarvert var Per Arne Krumsvik (se mer under «Publikasjoner»).

I helgen 8.-10. mars 2013 ble det arrangert historisk seminar på Jeløy. Her var det 12 påmeldte deltakere. I tillegg fulgte kadettene ved Offisersskolen seminaret. Seminaret hadde stemmerettsjubileet som en «rød tråd», og forelesningene tok bl.a. for seg Othilie Tonnings foredrag om kvinners stemmerett, kvinnelige sangforfattere i Frelsesarmeen i Norge og Hanna Ouchterlonys dagbok fra årene i Norge. Blant foredragsholderne var kommandør Sven Nilsson fra Sverige, Marta Maria Espseth, Rebecca Solevåg, Synneva Vestheim, Jan Risan og Nils-Petter Enstad.

Kommandør Sven Nilsson (92) var en av foreleserne på det historiske seminaret på Jeløy.

Kommandør Sven Nilsson (92) var en av foreleserne på det historiske seminaret på Jeløy.


Under årskongressen 2013 ble det arrangert et historisk seminar lørdag 29. juni på Oslo Kristne Senter. Emil Skartveit ledet seminaret som var lagt opp som et tradisjonelt møte på armeen. Andreas Welander, Marit Urke Krumsvik, Einar Høyland og Tor Arne Hansen «vitnet», med utgangspunkt i ulike historiske beretninger. Dr. art. Hans Arne Akerø foreleste om Frelsesarmeens fromhetsliv. Seminaret samlet anslagsvis 153 deltakere.

Publikasjoner
Selskapet har gitt ut to utgaver av sitt historiske tidsskrift i den perioden meldingen dekker. Per Arne Krumsvik har vært redaktør for begge utgavene.

I forbindelse med den historiske vandringen og miniseminaret i oktober, ble boka «Så lenge… William Booth for 100 år siden og i dag» lansert. Boka er gitt ut av Selskapet og tar for seg ulike sitater fra William Booth. Blant de åtte bidragsyterne til boka, er tre ikke knyttet til Frelsesarmeen. Det gjelder professor i kirkehistorie, dr. theol. Hallgeir Elstad, leder for JesusKvinner Anne Christiansen og pastor og forfatter Sten Sørensen.
Utgivelsen ble referert i flere medier og anmeldt i avisa «Dagen». Bakgrunnen for utgivelsen var en markering av 100-årsdagen for William Booths død.

Utstilling
Selskapet bidro til en historisk utstilling på Oslo Kristne Senter under årskongressen 2013, som også markerte Frelsesarmeens 125-årsjubileum i Norge. Selskapet bemannet en stand der interesserte kunne melde seg inn eller ta med informasjon.

Medlemsverving
Selskapet har ikke drevet noen offensiv medlemsverving, men medlemmer av styret har prøvd å bruke ulike anledninger til å gjøre Selskapet kjent, og oppfordre til medlemskap. For eksempel kåserte styremedlem Nils-Petter Enstad om Selskapets arbeid i et møte med Frelsesarmeens pensjonistgruppe 2. april 2013, og to pensjonerte offiserer meldte seg inn.

Økonomi
Selskapet drives av frivillig innsats og mottar ikke tilskudd fra moderorganisasjonen. Medlemskap koster kr. 250 pr. år og inntektene fra dette går primært til produksjon av Selskapets publikasjoner og materialkostnader ved ulike arrangementer.
Boken «…Så lenge», omsatte bra utover medlemsmassen i Selskapet og var med på å gi et pent overskudd på ca. 8000 kr i 2012 (endelige regnskapstall vil foreligge nærmere årsskiftet).

Annet:
Blogg
Selskapet har opprettet en blogg der artikler og nyhetsmeldinger blir lagt inn. Bloggen heter www.fahistoriskselskap.bloggnorge.com. Administrator er styremedlem Nils-Petter Enstad.
Bloggen redigeres kronologisk, slik at den nyeste saken alltid ligger øverst. På bloggen er det flere biografiske artikler, noen litterære artikler og en del oversikter, eksempelvis over hvem som har vært landsledere i Norge og over norske frelsesoffiserer som har hatt ledende stillinger i andre land.
Kommende aktiviteter annonseres på bloggen, og som regel også referat fra disse aktivitetene.
Pr. 21. september 2013 er det 27 artikler/tekster som er lagt ut på bloggen.

Facebook
Selskapet har ingen egen Facebook-side, men det er to Facebook-grupper som berører Selskapets arbeidsområde. Det er gruppen «Frelsesarmeen i gamle dager» og «Gamle sangtekster fra Frelsesarmeen».
Nye artikler/tekster på Selskapets blogg blir rutinemessig linket til en av disse gruppene av bloggens administrator.

Framover
Vi har etablert ett tidsskrift og har arrangert flere seminarer med historisk vinkling. Selskapet har konkrete planer om å holde frem med denne type aktiviteter i arbeidsåret som ligger foran. 21.-23. mars arrangerer vi et historisk seminar med foreløpig arbeidstittel «Våre røtter: Fra metodisme til salvasjonisme», hvor vi ønsker å belyse Frelsesarmeens teologi og tidlige historie sett i lys av weslyansk metodisme. Kaptein Young Song Kim og fru Soo Kim har takket ja til å delta på seminaret. Kim har i løpet av sine teologiske studier spesialisert seg på hellighetslære og weslyansk teologi.
Selskapet ønsker å bidra til en gjennomtenkt og strategisk måtte å ta vare på og formidle Frelsesarmeens historie i Norge, Island og Færøyene. Vi tror økt fokus på digitalisering og en overordnet strategi for Frelsesarmeens museum vil bringe oss nærmere et slikt mål.

Oslo, 26. oktober 2013
For Frelsesarmeens Historiske Selskap

Per Arne Krumsvik
styreleder

Synneva Vesteheim – Emil Skartveit – Rune Isegran -Nils-Petter Enstad
styremedlemmer

Turid Formo – Marta Marie Espseth
varamedlemmer

Annonser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *