Årsmelding for Frelsesarmeens Historiske Selskap – Perioden 2019 – 2021

Årsmøte 2019:
Frelsesarmeens Historiske Selskap (heretter: Selskapet) hadde sitt åttende ordinære årsmøte i Selskapets nye lokaler i Grønlandsleiret i Oslo. Det er Frelsesarmeens rusomsorg som har stilt rom til disposisjon for Selskapets museumsformål, med adgang til møterom og kjøkkenfunksjoner. I forbindelse med årsmøtet ble Selskapets nye museumsutstilling presentert. Frammøtet må betegnes som meget godt.

Foredrag:

Stig Axelsson

Det er tradisjon at Selskapet innbyr til et seminar i forbindelse med årsmøtet. Årets seminar var ved den svenske presten, tidligere frelsesoffiser, Stig Axelsson, som har forsket på Erik Wickbergs prekener, artikler og bøker. Erik Wickberg var Frelsesarmeens verdensleder fra 1969 til 1974, og var den første ikke-brite i denne stillingen.

Styret:
Årsmøtet valgte følgende styre:
Per Arne Krumsvik, Askim, leder (gjenvalg).
Styremedlemmer:
Maria Herikstad, Oslo (gjenvalg),
Emil Skartveit, Halden (ny),
Nils-Petter Enstad, Arendal (gjenvalg)
og Stig Axelsson, Kristinehamn (ny).
Marta Maria Esepseth, Nesbyen, ble valgt som varamedlem til styret.

Frelsesarmeens Historiske Selskap ble stiftet i 2011.

Styrets arbeid:
Grunnet korona-situasjonen har styret bare kunnet ha to møter i løpet av perioden (hhv desember 2019 og august 2020), og har behandlet 23 saker.

I august-møtet ble det gjort vedtak om å utsette årsmøtet for 2020 til over nyttår.

Medlemmer:
Pr. 1. september 2021 har Selskapet 141 medlemmer.

Aktiviteter:
Historielaget for Grønland og Enerhaugen har besøkt museet og skrevet om dette i sitt nyhetsbrev for august.
I august hadde museet besøk av en gruppe kadetter fra Frelsesarmeens offisersskole i Moss. I juni 2021 avholdt Selskapet møte i Vardø, Vadsø og Kirkenes i forbindelse med feltstudier i Nord-Norge.

Selskapet har deltatt i Frelsesarmeens nasjonale prosjektgruppe for arkivtjenester. Gruppen har levert en utredning med forslag til håndtering av arkivfeltet til Frelsesarmeens ledelse august 2021. Prosjektet anbefaler en koordinert samling av arkivene i FA, og at det avsettes fornuftige ressurser til oppfølging og forvaltning av den historiske arven.

Seniortreff på Jeløy

Styremedlem Nils-Petter Enstad var innbudt til Seniortreffet på Jeløy i juli 2021 for å snakke om «Den historiske arven i Frelsesarmeen – hva gjør vi med den?»

Selskapet har deltatt med undervisning om Frelsesarmeens historie for kadetter og Dynamoteamet 27. august 2021.

Korona-situasjonen har lagt en demper på aktiviteter i Selskapets regi.

Publikasjoner:
Selskapet har vært tungt inne i produksjonen av en bok om Frelsesarmeens fengselsarbeid. Dette arbeidet var 100 år i 2020.  Frelsesarmeens fengselsarbeid har dekket utgiftene til bokproduksjonen (trykking, grafisk arbeid og rettighetsklarering). Annet arbeid (redaksjonelt, tekstarbeid og prosjektledelse) har vært gjort frivillig av Selskapet.
Boka ble ferdigstilt høsten 2020.

Selskapet er også involvert i andre planlagte bokprosjekter.

Økonomi
Selskapet drives av frivillig innsats og mottar ikke tilskudd fra moderorganisasjonen. Medlemskap koster kr. 300.- pr. år og inntektene fra dette går primært til produksjon av Selskapets publikasjoner og materialkostnader ved ulike arrangementer.

Annet:
Blogg
Selskapet har opprettet en blogg der artikler og nyhetsmeldinger blir lagt inn. Bloggen heter www.fahistoriskselskap.bloggnorge.com. Administrator er styremedlem Nils-Petter Enstad.

Bloggen redigeres kronologisk slik at den nyeste saken alltid ligger øverst. På bloggen er det flere biografiske artikler, noen litterære artikler og en del oversikter. Minneord over frelsesoffiserer som er blitt forfremmet til herligheten blir også lagt ut på bloggen.

Facebook
Selskapet har ingen egen Facebook-side, men det er tre Facebook-grupper som etter styrets mening berører Selskapets arbeidsområde. Det er gruppene «Frelsesarmeen i gamle dager», «Frelsesarmeens arkiv» og «Gamle sangtekster fra Frelsesarmeen».

Nye artikler/tekster på Selskapets blogg som oppfattes som relevante for en av disse gruppene, blir rutinemessig linket til en av disse gruppene av bloggens administrator.

Antikvariat Salvata
Selskapet råder over en boksamling av litteratur utgitt av eller som omhandler Frelsesarmeen. Titlene er tilgjengelig på Selskapets bokliste og noen titler er lagt ut på nettbutikken til Handelskompaniet. Handel med disse bøkene gav i 2020 rundt kr. 2 000 i inntekter.

Ruller og protokoller
Selskapet er opptatt av at arkivgjenstander som bilder, ruller, protokoller, faner og annet blir tatt vare på. Dessverre er altfor mye verdifullt, historisk materiale blitt kastet og destruert i årenes løp.

Selskapet er også interessert i å overta gamle FA-bøker som måtte befinner seg på korps, institusjoner og i private hjem.

Framover
Etter ni års arbeid, må Selskapet kunne sies å være i god drift og med en balansert økonomi (takket være stor frivillig innsats). Det er styrets inntrykk at Selskapet blir oppfattet som en viktig og verdifull aktør i bevaringen av Frelsesarmeens historie, dokumentasjonen av denne og ved å holde ved like mange av de fortellingene som finnes om Frelsesarmeen.

Selskapet ønsker fortsatt å bidra til en gjennomtenkt og strategisk måte å ta vare på og formidle Frelsesarmeens historie i Norge, Island og Færøyene. Vi tror økt fokus på digitalisering og en overordnet strategi for Frelsesarmeens museum vil bringe oss nærmere et slikt mål.

Oslo, 20.11. 2021
For Frelsesarmeens Historiske Selskap

Per Arne Krumsvik
styreleder

Maria Herikstad
styremedlem
Nils-Petter Enstad styremedlem Stig Axelsson
styremedlem
Emil Skartveit
styremedlem

 

Marta Marie Espeseth
varamedlem

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *